Protocolo xornada de votación


Mesas electorais 

Material que DEBE estar en cada mesa de votación o día da Consulta: 

➢ Urna precintada

➢ Papeletas de votación

➢ Protocolo de votación (este documento)

➢ Folla de datos estatísticos (códigos postais, tramo de idade e xénero) das

persoas votantes.

➢ Folla de reconto de votos

➢ Acta da votación

➢ Solicitude de licenza de ocupación da vía pública ou comunicación

presentada ao concello, así como resposta recibida.

➢ Comunicación presentada á Subdelegación do Goberno, así como

resposta recibida.

➢ Carteis da consulta ou faldrón co logo da Consulta rodeando a mesa

➢ Bolígrafos

 

Material que PODE estar en cada mesa de votación o día da consulta: 

➢ Dípticos e folletos informativos da Consulta Monarquía ou República, que poderán repartírselles ás persoas próximas á mesa, como medio de información e para incentivar a participación.

➢ Follas en branco para anotar posibles contactos futuros de persoas

interesadas en colaborar ou recibir información futura.

 

Material que NON DEBE estar nas mesas de votación o día da consulta: 

➢ Símbolos identificativos ou propagandísticos dalgunha das dúas opcións de voto, como bandeiras, carteis, folletos, dípticos, etc.

➢ Hai que procurar que as persoas que formen a mesa non leven nada que

faga propaganda dalgunha das dúas opcións que se someten á consulta.

Horario de votación 

Horario xeral: de 10:00 a 19:00 horas. A instalación das mesas debe realizarse coa debida antelación para que á hora sinalada estean en funcionamento.

 

Idade mínima para poder votar 

16 anos cumpridos o día da Consulta.

 

Emisión do voto 

➢ Ao tratarse dunha consulta non vinculante e non dispoñer dun censo previo, poderán emitir o seu voto todas as persoas que o desexen, con 16 ou máis anos cumpridos.

➢ Á persoa que queira votar se lle facilitará unha papeleta de voto, na cal deberá marcar cun X a casiña que queira, coa debida confidencialidade. Esta papeleta, unha vez dobrada, introducirase na urna, asegurándose de que só se introduce unha papeleta. Non haberá sobres.

➢ Para un seguimento do número de votantes e cotexar cos votos emitidos, as persoas facilitarán o seu código postal, que será consignado na folla de datos estatísticos, xunto con seu tramo de idade e xénero.

 

Escrutinio 

➢ O escrutinio será público para quen queira presencialo.

➢ Unha vez finalizado o proceso de votación procederase a abrir a urna e farase o reconto de:

 

◊ Votos nulos

◊ Votos en branco

◊ Votos para cada opción que se somete a consulta.

➢ En caso de que o número de papeletas non coincida co número de votantes da folla de datos estatísticos, consignarase como incidencias na acta de votación.

➢ Na acta de votación consignaranse estes resultados, o número de votantes (segundo a folla de datos estatísticos cuberta), incidencias ocorridas, así como o resto de informacións do dito impreso, que será asinado polos responsables da mesa, cuxos datos (incluído teléfono dalgún deles) deberán tamén figurar.

 

Comunicación entre as mesas de votación e o centro loxístico 

➢ Todas as comunicacións realizaranse polo sistema dixital que se

estableza.

➢ Co fin de axilizar as comunicacións cada municipio nomeará unha persoa que coordine a información do seu territorio, e que á súa vez se poñerá en contacto co centro loxístico.

➢ Establécense os seguintes horarios de comunicación de información:

◊ Ás 11:00 h informarase do número de mesas funcionando e o número daquelas que non se puideron instalar, indicando o motivo.

◊ Ás 15:00 h informarase do número de votantes que ata ese momento exerceran o seu dereito ao voto, así como informacións que poidan ter interese sobre a marcha da votación.

◊ Antes das 20,00 h, finalizadas a votación e o escrutinio, o coordinador de información de cada municipio comunicará os resultados ao centro loxístico.

◊ Antes das 24:00 h do día da votación enviarase copia da acta de votación cuberta de cada mesa a unha dirección de correo-e que se comunicará previamente.

➢ O antes posible, publicarase un comunicado cos resultados globais, que

será difundido por todos os medios, redes e canles posibles.

 

Asesoramento legal e incidencias 

➢ O centro loxístico e as persoas coordinadoras da consulta estatal estarán en contacto con asesores xurídicos e as delegacións do Goberno, por se fose necesario realizar algunha indicación ou comunicación ao longo da xornada de votación.

➢ Calquera incidencia debe comunicárselle ao centro loxístico para a súa xestión.

 

Recursos materiais 

➢ Cada territorio deberá conseguir os materiais necesarios para a votación: mesas ou taboleiros con soportes, urnas, cadeiras, pérgola se queren tela, para o sol ou posible chuvia, e resto de materiais.

➢ As mesas rodearanse de carteis ou faldrón co logo da consulta, e que

poderá usarse tamén de adorno nalgunha parede próxima.

➢ Todos os modelos de documentos: papeletas de votación, folla de reconto de votos, acta de votación, folla de datos estatísticos, etc. estarán na páxina web da Plataforma para que todos os territorios, organizacións, colectivos e persoas que impulsan a organización de mesas de votación poidan imprimilos.

 

Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquía ou República