Protocolo xornada de votación


Mesas electorais 

Material que DEBE estar en cada mesa de votación o día da Consulta: 

 • Urna precintada
 • Papeletas de votación
 • Acta da votación
 • Folla de datos estatísticos (códigos postais, tramo de idade e xénero) das persoas votantes.
 • Carteis da Consulta ou faldrón co logo da Consulta rodeando a mesa
 • Bolígrafos
 • Protocolo da Xornada de Votación

Material que PODE estar en cada mesa de votación o día da consulta: 

 • Dípticos e folletos informativos da Consulta Monarquía ou República, que poderán repartirse ás persoas próximas á mesa, como medio de información e para incentivar a participación.
 • Follas en branco para anotar posibles contactos futuros de persoas interesadas en colaborar ou recibir información futura.

Material que NON DEBE estar nas mesas de votación o día da consulta: 

 • Símbolos identificadores ou propagandísticos dalgunha das dúas opcións de voto, como bandeiras, carteis, folletos, dípticos, etc.
 • As persoas que formen a mesa non poden levar nada que faga propaganda dalgunha das dúas opcións que se someten a Consulta.

Horario de votación 

Horario xeral: de 10:00 a 19:00 horas. A instalación das mesas debe realizarse coa debida antelación para que á hora sinalada estean en funcionamento.

Idade mínima para poder votar 

16 anos cumpridos o día da Consulta.

Emisión do voto 

 • Ao tratarse dunha Consulta non vinculante e non dispoñer dun censo previo, poderán emitir o seu voto todas as persoas que o desexen, con 16 ou máis anos cumpridos.
 • Á persoa que queira votar facilitaráselle unha papeleta de voto, na cal deberá marcar cun X o recadro que queira, coa debida confidencialidade. Esta papeleta, unha vez dobrada, introducirase na urna, asegurándose de que só se introduce unha papeleta. No haberá sobres.
 • Para un seguimento do número de votantes e cotexar cos votos emitidos, as persoas facilitarán o seu código postal, que será consignado na Folla de Datos Estatísticos, xunto co seu tramo de idade e xénero.

Escrutinio 

 • O escrutinio será público para quen queira presencialo.
 • Unha vez rematado o proceso de votación, procederase a abrir a urna e farase o reconto de:
 • Votos nulos
 • Votos en branco
 • Votos para cada opción que se somete a Consulta.
 • En caso de que o número de papeletas non coincida co número de votantes da Folla de Datos Estatísticos, consignarase como incidencias na Acta de Votación.
 • Na Acta de Votación consignaranse estes resultados, o número de votantes (segundo a Folla de Datos Estatísticos cuberta), incidencias ocorridas, así como o resto de informacións do dito impreso, que será asinado polos responsables da mesa, cuxos datos (incluído o teléfono dalgún deles) deberán tamén figurar.

Comunicación entre as mesas de votación e o centro loxístico.

 • Todas as comunicacións realizaranse polo sistema dixital que se estableza.
 • Co fin de axilizar as comunicacións cada mesa nomeará unha persoa coordinadora que será quen suba a información dixitalmente.
 • Establécense os seguintes horarios de comunicación de información:

  Antes das 20.00 h a persoa coordinadora de cada mesa comunicará de forma dixital os resultados ao centro loxístico.

Antes das 24.00 h do día da votación enviarase copia da acta de votación cuberta de cada mesa a un enderezo de correo-e da Plataforma da Consulta que se comunicará previamente.

 • O antes posible publicarase un comunicado cos resultados globais, que será difundido por todos os medios, redes e canles posibles.

Asesoramento legal e incidencias 

 • O Centro Loxístico e as persoas coordinadoras da Consulta Estatal estarán en contacto con asesores xurídicos e as delegacións do Goberno, por se fose necesario realizar algunha indicación ou comunicación ao longo da xornada de votación.
 • Calquera incidencia debe comunicarse ao Centro Loxístico para a súa xestión.

Recursos materiais 

 • Cada territorio deberá conseguir os materiais necesarios para a votación: mesas o taboleiros con soportes, urnas, cadeiras, pérgola se queren tela, para o sol ou posible chuvia, e resto de materiais.
 • As mesas rodearanse de carteis ou faldrón co logo da Consulta, e que poderá usarse tamén de adorno nalgunhas paredes próximas.
 • Todos os modelos de documentos: papeletas de votación, Acta de Votación, Folla de Datos Estatísticos, etc. estarán na páxina web da Plataforma para que todos os territorios, organizacións, colectivos e persoas que impulsan a organización de mesas de votación os poidan descargar e imprimir.

 

Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquía ou República 


Protocolo xornada de votación