Protocol jornada de votació


Taules electorals

Material que ha d’estar en cada taula de votació el dia de la Consulta:

⮚ Urna precintada
⮚ Paperetes de votació
⮚ Acta de la Votació
⮚ Fulla de Dades Estadístiques (codis postals, tram d’edat i gènere) de les persones votants.
⮚ Cartells de la Consulta o faldó amb el logo de la Consulta envoltant la taula
⮚ Bolígrafs
⮚ Protocol de la Jornada de Votació

 

Material que POT estar en cada taula de votació el dia de la Consulta:

⮚ Díptics i fulls volants informatius de la Consulta Monarquia o República, que podran repartir-se a les persones pròximes a la taula, com a mitjà d’informació i per a incentivar la participació.

⮚ Fulles en blanc per a anotar possibles contactes futurs de persones interessades a col·laborar o rebre informació futura.

Material que NO HA D’estar en les taules de votació el dia de la Consulta::

⮚ Símbols identificatius o propagandístics d’alguna de les dues opcions de vot, com a banderes, cartells, fullets, díptics, etc.

⮚ Les persones que formin la taula no poden portar res que faci propaganda d’alguna de les dues opcions que se sotmeten a Consulta.

Horari de votació

Horari general: de 10.00 a 15.00 hores, ampliable fins a les 19.00 hores.

La instal·lació de les taules ha de realitzar-se amb la deguda antelació perquè a l’hora assenyalada estiguin en funcionament.

Edat mínima per a poder votar

16 anys complerts, el dia de la Consulta

Emissió del vot.

⮚ En tractar-se d’una Consulta no vinculant i no disposar d’un cens previ, podran emetre el seu vot totes les persones que ho desitgin, amb 16 o més anys complerts.

⮚ A la persona que vulgui votar se li facilitarà una papereta de vot, en la qual haurà de marcar amb una X la casella que vulgui, amb la deguda confidencialitat. Aquesta papereta, una vegada doblegada s’introduirà en l’urna, assegurant-se que només s’introdueix una papereta. No hi haurà sobres.

⮚ Per a un seguiment del nombre de votants i acarar amb els vots emesos, les persones facilitaran el seu codi postal, que serà consignat en la Fulla de Dades Estadístiques, juntament amb el seu tram d’edat i gènere.

Escrutini

⮚ L’escrutini serà públic per a qui vulgui presenciar-lo.
⮚ Una vegada finalitzat el procés de votació es procedirà a obrir l’urna i es farà recompte de:

  •  Vots nuls
  • Vots en blanc
  • Vots per a cada opció que se sotmet a Consulta.

⮚ En cas que el nombre de paperetes no coincideixi amb el nombre de votants de la Fulla de Dades Estadístiques, es consignarà com a incidències en l’Acta de Votació.

⮚ En l’Acta de Votació es consignaran aquests resultats, el nombre de votants (segons la Fulla de Dades Estadístiques emplenada), incidències ocorregudes, així com la resta d’informacions d’aquest imprès, que serà signat pels responsables de la taula, les dades de la qual (inclòs telèfon d’algun d’ells) deuran també figurar.

Comunicació entre les taules de votació i el centre logístic

⮚ Totes les comunicacions es realitzaran pel sistema digital que s’estableixi.
⮚ Amb la finalitat d’agilitar les comunicacions cada taula nomenarà una persona coordinadora que serà qui pugi la informació digitalment.
⮚ S’estableixen els següents horaris de comunicació d’informació:.

  • Abans de les 20,00h la persona coordinadora de cada taula comunicarà de manera digital els resultats al centre logístic
  • Abans de les 24:00h del dia de la votació s’enviarà còpia de l’acta de votació emplenada de cada taula a una adreça de correu-e de la Plataforma de la Consulta que es comunicarà prèviament.

⮚ Al més aviat possible es publicarà un comunicat amb els resultats globals, que serà difós per tots els mitjans, xarxes i canals possibles.

Assesorament legal i incidències.

⮚ El Centre Logístic i les persones coordinadores de la Consulta Estatal estaran en contacte amb assessors jurídics i les Delegacions del Govern, per si fos necessari realitzar alguna indicació o comunicació al llarg de la jornada de votació.

⮚ Qualsevol incidència ha de comunicar-se al Centre Logístic per a la seva gestió.

Recursos materials

⮚ Cada territori haurà d’aconseguir els materials necessaris per a la votació: taules o taulers amb suports, urnes, cadires, pèrgola si volen tenir-la, per al sol o possible pluja, i resta de materials.

⮚ Les taules s’envoltaran de cartells o faldó amb el logo de la Consulta, i que podrà usar-se també d’adorn en alguna parets pròximes.

⮚ Tots els models de documents: paperetes de votació, Acta de Votació, Fulla de Dades Estadístiques, etc. estaran en la pàgina web de la Plataforma perquè tots els territoris, organitzacions, col·lectius i persones que impulsen l’organització de taules de votació els puguin descarregar i imprimir. .

Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquia o República


Protocol jornada de votació