Protocol jornada de votació


 

Meses electorals

 

Material que ha d’estar en cadascuna de les taules de votació el dia de la Consulta:

-Urna precintada

-Paperetes de votació

-Protocol de votació ( el present document )

-Fulla de Dades Estadístiques ( codis postals, tram d’edat i gènere ) de les personas votants.

-Fulla de Recompte de Vots.

-Acta de votació.

-Sol-licitud de Llicència d’ Ocupació de la via pública o Comunicació presentada a l’Ajuntament, així com resposta rebuda.

-Comunicació presentada ala  Subdelegació del Gobern, així com resposta rebuda.

-Cartells de la consulta o faldó amb el logo de la Consulta envoltant la taula.

-Bolígrafs.

 

Material que POT estar en cada taula de votació el dia de la Consulta:

– Díptics i fulls volants informatius de la Consulta Monarquia o República, que podran repartir-se a les persones pròximes a la taula, com a mitjà d’informació i per a incentivar la participació.

-Fulles en blanc per a anotar possibles contactes futurs de persones interessades a col-laborar o rebre  informació futura.

 

Material que NO HA D’ESTAR en les taules de votació el dia de la Consulta:

-Símbols identificatius o propagandístic d’alguna de les dues opcions de vot, com a banderes, cartells, fullets, díptics, etc.

-Cal procurar que les persones que formin la taula no portin res que faci propaganda d’alguna de les dues opcions que se sotmeten a consulta.

 

Horari de votació

Horari general: De 10.00 a 19.00 hores. La instal-lació de les taules ha de realitzar-se amb la deguda antelació perquè a l’hora assenyalada estiguin en funcionament.

 

Edat mínima per a poder votar 16 anys complerts, el dia de la Consulta

Emissió del vot.

– En tractar-se d’una Consulta no vinculant i no disposar d’un cens previ, podran emetre el seu vot totes les persones que ho desitgin, amb 16 o més anys complerts

-A la persona que vulgui votar se li facilitarà una papereta de vot, en la qual haurà  de marcar amb una X la casella que vulgui, amb la deguda confidencialitat. aquesta papereta, una vegada doblegada s’introduirà en l’urna, assegurant-se que només s’introdueix una papereta. no hi haurà sobres.

-Per a un seguiment del nombre de votants i acarar amb els vots emesos, les persones facilitaranel seu codi postal , que serà consignat en la fulla de Dades Estadístiques, juntament amb el seu tram d’edat i gènere.

 

Escrutini

-El escrutini seà públic per a qui vulgui presenciar-ho.

-Una vegada finalitzat el procés de votació, es procedirà a obrir l’urna i es farà recompte de:

Vots nuls

Vots en blanc

Vots per a cada opció que se sotmet a consulta

-En cas que el nombre de paperetes no coincideixi amb el nombre de votants de la Fulla de Dades Estadístiques, es consignarà com a  incidències en l’Acta de Votació.

– En l’Acta de Votació es consignaran aquest resultats, el nombre de votants ( segons la Fulla de Dades Estadístiques emplenada ), incidències ocorregudes, així com la resta d’informacions d’aquest imprès, que serà signat pels responsables de la taula, les dades de la qual (inclòs eltelèfon d’algun d’ells ), deuran també figurar.

 

Comunicació entre les taules de votació i el centre logístic.

Totes les comunicacionses realitzaran pel sistema digital que s’estableixi.

-Amb la finalitat d’agilitzar les comunicacions cada municipi nomenarà una persona que coordini la informació del seu territori i que al seu torn es posarà en contacte amb el Centre Logístic.

-S’estableixin els següents horaris de comunicació d’informació:

A les 11.00 hores s’informaràdel nombre de taules funcionant i el nombre d’aquelles que no s’hagin pogut instal-lar, indicant el motiu.

A les 15.00 hores s’informarà del nombre de votants que fins a aquest moment hagin exercit el seu dret a vot, així com informacions que puguin tenir interès sobre lamarxa de la votació.

Abans de les 20.00 hores, finalitzada la votació i l’escrutini, el coodinador de la informació de cada municipi comunicarà els resultats al centre logístic.

Abans de les 24.00 hores del dia de la votació, s’enviarà còpia de l’acta de votació emplenada de cada taula a una adreça de correu-e que es comunicarà previament.

-Al més aviat possiblees publicarà un comunicat amb els resultats globals, que serà difós per tots els mitjans , xarxes i canals possibles.

 

Assesorament legal i incidències.

– El Centre Logístic i les persones coordinadores de la Consulta Estatal estaran en contacte amb assesors jurídics i les Delegacions de Govern per si fos necessari realitzar alguna indicació o comunicació al llarg de la jornada de votació.

-Qualsevol incidència ha de comunicar-se alcentre logístic per a la seva gestió.

 

Recursos materials

– Cada territori haurà d’aconseguir els materials necessaris per a lavotació: taules o taulers  amb suports, urnes, cadires, pèrgola si volen tenir-la, per alsol o la pluja i resta de materials

-Les taules s’envoltaran de cartells o faldó amb el logo de la Consulta i que podrà usar-se també d’adorn en algunes parets pròximes.

-Tots els modelsde documents: paperetes de votació, Fulla de recompte de vots, Acta de Votació, Fulla de Dades Estadístiques, etc estaran en la pàgina web de la Plataforma perquè tots els territoris, organitzacions, col-lectiusi persones que impulsen l’organització de taules de votació els puguin imprimir.

 

 

Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquia o República